Abhishek

Abhishek

Abhishek of any devata performed with Atharvashirsha or Srisukta or Purushasukta. (One Bhatji, 45 minutes)
Bhatji Fee 500
Samagri 250
Total 750
Samagri
Your Order Total